Avís Legal:

 

CENTRE VINICOLA DEL PENEDES, SCCL (en endavant “l’empresa”), amb domicili a CTRA. DE L’ARBOÇ A BANYERES KM. 3.8, 43720, L’ARBOÇ (TARRAGONA), i amb CIF nº F43070226, inscrita al Registre de Cooperatives de Catalunya amb el número 2685. INFORMA:


La utilització del nom de domini www.agrocevipe.cat, www.agrocevipe.coop es troba degudament registrat per l’empresa, amb totes les garanties, tal com disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. No obstant això, es posa de manifest la plena adequació dels presents Termes Legals a la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, Comerç Electrònic, Condicions Contractació, Propietat Intel·lectual i altres disposicions subsidiàries.

 

1.- ACCEPTACIÓ DELS TERMES LEGALS

1.1.) L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma implica l’acceptació de totes i cadascuna de les presents Termes Legals, l’empresa es reserva el dret a modificar-los en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de tot visitant i / o Usuari, l’atenta lectura de les Condicions Legals d’ús vigent en cadascuna de les ocasions en que accedeixi a aquest lloc web, de manera que, si aquest no està d’acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, s’ha d’abstenir respecte a l’ús de la present pàgina web.

 

2.- OBJECTE

2.1.) Per mitjà de la webwww.agrocevipe.cat, www.agrocevipe.coop, es facilita als Usuaris l’accés a diversos continguts, serveis, informació i dades (els “continguts”), posats a la seva disposició. L’empresa es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització de la pàgina web, així com els continguts, productes i serveis en ell disposats.

 

3.- CONDICIONS D’ACCÉS

3.1.) L’accés a la informació dels diferents productes i serveis existents en el lloc web, així com a la seva navegació serà lliure i gratuïta no exigint-per tant als Usuaris el pertinent registre amb el conseqüent lliurament de les seves dades personals, ni la utilització de claus o contrasenyes.

3.2.) Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris han de garantir la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’empresa, donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Protecció de Dades.

 

4.- CONDICIONS D’UTILITZACIÓ

4.1.) L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, els Termes Legals del lloc web, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’Usuari s’haurà d’abstenir de:

 1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en els presents Termes Legals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic;
 2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés;
 3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers;
 4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’empresa, dels seus proveïdors o de tercers;
 5. Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de l’empresa, tercers proveïdors i altres usuaris;
 6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització expressa del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
 7. Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l’empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els continguts;
 8. Intentar obtenir dades personals diferents als quals està autoritzat a conèixer, utilitzant mitjans o procediments il·lícits, fraudulents o que puguin causar qualsevol tipus de dany. (Vegeu Virus, troians, bug’s, Worms, etc)
 9. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
 10. De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació;
 11. Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic;
 12. Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 13. Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic ;
 14. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor;
 15. Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic;
 16. Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a l’empresa o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui fer;
 17. Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
 18. Constitueixi qualsevol tipus de publicitat;
 19. Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del lloc web.

 

5.- RESPONSABILITATS

5.1.) L’empresa no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines de l’empresa, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control .

5.2.) L’empresa, podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta un ús del seu Portal o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris als presents Termes Legals.

5.3.) L’empresa, posa a disposició dels Usuaris una adreça de correu electrònic info@cevipe.coop perquè qualsevol contingut que pugui afectar l’activitat d’altres usuaris sigui posat de manifest, amb la voluntat de rectificar el mateix en cas de ser apropiat.

5.4.) L’empresa, no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

 1. interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de L’empresa;
 2. intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre;

iii. abús indegut o inadequat de les pàgines web de l’empresa;

 1. errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix. Els administradors de l’empresa es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el web.

5.5.) L’empresa, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris de la web. Així mateix, l’empresa queda exonerada de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis descrits oferts per l’empresa; Serveis com ara comerç en línia i sol·licitud de pressupostos. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis.

 

6.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

6.1.) L’Usuari reconeix i accepta que totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en la pàgina, són propietat exclusiva de l’empresa i / o de tercers, que té el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. En cap cas l’accés a la pàgina web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Els presents Termes Legals de la pàgina web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la pàgina web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

6.2.) Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat en l’esmentada web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació,

6.3.) Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” i l’empresa, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas l’empresa l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

7.- PROTECCIÓ DE DADES

7.1.) Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això, l’empresa tractarà automatitzadament les Dades Personals en compliment amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de 27 d’abril de 2016, per a això, l’usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals (POLÍTICA PROTECCIÓ DE DADES) Així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, al que disposen les condicions definides en la Política de Protecció de Dades que presenta el web.

 

8.- DURADA I ACABAMENT

8.1.) La prestació del servei d’aquest lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, l’empresa, podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, l’empresa, anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

 

9.- FORÇA MAJOR

9.1.) L’empresa, no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major.

 

10.- COOKIES UTILITZADES EN AQUEST LLOC WEB

10.1.) Cevipe SCCL, es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’Usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, Cevipe SCCL, informa que les cookies s’associen a l’Usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’Usuari.

 

11.- Llei aplicable i jurisdicció

11.1.) Els presents Termes Legals es regeixen per la Llei espanyola. En la mesura que així ho permeti la llei, les parts amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre a la jurisdicció dels jutjats i tribunals on recau la raó social de l’empresa.